Obchodní podmínky

Vymezení pojmů 

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

Padre s.r.o.

IČ:28714377

DIČ:CZ28714377

se sídlem: Masarykova třída 2422/61, 415 01 Teplice

Spisová značka: C 28229 - Krajský soud v Ústí nad Labem

Kontaktní údaje:

e-mail: obchod@krasne-koupelny.cz

telefon: 608 533 331

(dále jen „prodávající“)

 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. 

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. 

I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího
 

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návodu k obsluze). Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů, ačkoli se vždy snažíme tyto informace ověřovat z více zdrojů a provádíme jejich kontrolu, tak nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ prodávající dostojí svým povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou informačních povinností, jakmile se o nich dozví. Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků - v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán).

Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
 

III. Místo plnění

Místem plnění při osobním odběru zboží je provozovna prodávajícího. Volbu způsobu dopravy činí kupující z nabízených variant, případně jinak. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění, pokud je doprava zajištěna prodávajícím. Je-li doprava zboží zajištěna kupujícím (samostatně, mimo režim E-shopu krasne-koupelny) je místem plnění provozovna prodávajícího a okamžikem plnění předání dopravci k přepravě do místa určení; tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží (riziko poškození zboží, ztráty, odcizení atd.).  

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění nebo úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (srov. ust. § 53, odst.3 a § 53a občanského zákoníku).

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.
c) Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky (viz sekce kontakty).

V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách www.krasne-koupelny.cz jsou včetně DPH a platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží, tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky. Přehled možných způsobů úhrad zboží a jejich ceny (včetně DPH):
a) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží)
b) bezhotovostní platbou poukázáním kupní ceny nebo sjednané zálohy kupní ceny na běžný účet dodavatele 

c) platbou v hotovosti při osobním odběru 

 

U zboží na objednávku či atypických výrobků si vyhrazujeme právo zálohových plateb . 

Výše DPH bude u všech objednávek účtována ve výši, která je platná v den vystavení faktury!!! 


VI. Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). Pokud je u zboží informace, že je skladem, dodací lhůta činí obvykle do 3-5 pracovních dní dle přepravních podmínek dopravce. Pokud je u zboží informace, že je skladem u dodavatele, činí dodací lhůta obvykle 10-14 dní od objednání. V případě, že objednané zboží není skladem a musíme jej objednat od výrobců, dodací lhůta se prodlužuje. Zboží expedujeme ihned po jeho obdržení od výrobců.  Přesné datum dodání sdělíme na vyžádání. 

Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a nabývá k němu vlastnického práva.
 

VII. Dopravní podmínky 

ceník dopravy na stránce Doprava


Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání poškození zásilky je nutné sepsat reklamační protokol přímo s dopravcem! Dopravce předloží předávací list, kde svým podpisem potvrzujete převzetí bez výhrad. Po převzetí zásilky a podepsání předávacího listu již budou veškeré následné reklamace na poškození zásilky při přepravě zamítnuty.    


Doprava za zboží doručované na adresu ve Slovenské republice je účtována individuálně dle platného ceníku přepravce . 

VIII. Reklamace poškozené zásilky

Při převzetí  zásilku, prosím, důkladně zkontrolujte, zda není poškozena. Dopravce předloží předávací list, kde svým podpisem potvrzujete převzetí bez výhrad. Po převzetí zásilky a podepsání předávacího listu již budou veškeré následné reklamace na poškození zásilky při přepravě zamítnuty.    


IX. Záruka a servis

a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím.

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že došlo k mechanickému poškození zboží.

c) Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího. O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem (srov. ust. § 622 občanského zákoníku) reklamaci vyřídit. V zájmu rychlejšího vyřízení však odběratel může reklamaci uplatnit přímo v nejbližším autorizovaném servisním středisku dané značky, jehož adresu můžete nalézt na internetových stránkách.

d) Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury, dále záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení záručního listu či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm nebylo manipulováno, nemůže prodávající reklamaci odmítnout, při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list).
 

X. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího - vrácení zboží bez udání důvodu

Spotřebitel (kupující) má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst.8 téhož ustanovení občanského zákoníku.

Před odesláním zboží na naší adresu je nutné zaslat emailem formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14-ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci.

Pokud se tak spotřebitel (kupující) rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat na vlastní náklady zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Vrácené zboží musí být znovu prodejné. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží zaslány převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který bude na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu ke kupujícímu apod.). 

Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Bude-li obal zásilky zjevně poškozen, není prodávající povinen k převzetí. Oznámí však kupujícímu skutečnosti pro uplatnění podnětu k prošetření odpovědnosti za škodu způsobenou dopravcem. 

XI. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího 

Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává, 
  • zboží je dlouhodobě nedostupné, 
  • změnila se výrazným způsobem cena zboží, 
  • při zjištění typografické chyby u zboží (popis, fotografie, atd.), 

V případě, že tato situace nastane, bude prodávající kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Pokud kupující za zboží zaplatil, budou mu po provedení storna peníze převedeny zpět na účet v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany prodávajícího). XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Některé údaje, poskytnuté při využívání www.krasne-koupelny.cz mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). Tímto zákonem se řídíme a činíme vše pro to, aby jsme tyto osobní údaje ochránili.

Použití registračních informací:

- Objednání zboží nebo služeb vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem a následným dodáním objednaného zboží nebo služeb.
- Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
- Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace nebo objednání zboží naše společnost nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákaznících 

- Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky naší společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám.
- Veškeré údaje získané od uživatelů (zákazníků) slouží výhradně k účelům naší společnosti 

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.